نیروی هوایی ترکیه در عملیات آزادسازی موصل مشارکت داشته است