اختصاص بیش از 3 میلیارد دلار جهت جمع‌آوری گازهای همراه با نفت