هیات اقتصادی ار­دبیل با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان دیدار کرد