کشت نشائی سبزی و صیفی در جنوب کشور به حدود ۹۰ درصد رسید