کاهش نرخ تورم با رشد درآمد خانوارها همراه شود/خانوارها در تامین معیشت با مشکل جدی روبرو هستند