برگزاری نشست بین المللی درباره آینده موصل در پاریس