قیمت طلا طی سال 2017 افزایش خواهد یافت / مسیر پر دست اندازی در پیش رو است