پروژه گاز، عیدی دولت به مردم سیستان و بلوچستان است