مدیریت راهبردی آب با واقعیت‌های روز هواشناسی بیگانه است‌