واکنش رئیس سازمان بورس به یک شائبه و اعلام نظر درباره فضای مجازی