همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان میراث فرهنگی برای شناسایی اشیای تاریخی