عملیات آزادسازی موصل دست کم چند هفته ادامه خواهد داشت