نیروهای عراقی منطقه الشوره در جنوب موصل را آزاد کردند