بازگشایی های مثبت و عرضه اولیه های کوچک اما پرتقاضا