دیدار کاردار جدید روسیه در صنعاء با رئیس شورای سیاسی یمن