تعطیلی مرغداری ها عاملی برای خروج ارز و وابستگی به واردات