ظریف : موانع گسترش روابط بین ایران و اتحادیه اروپا باید رفع شوند