«نمازی»ها و «نزار زاکا» به‌جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا محکوم شدند