دیدار کمیسیونر صنعت و کارآفرینی اتحادیه اروپا با ظریف