عضویت شهیدان بهشتی و مطهری در مؤتلفه اسلامی از مسلمات تاریخی است