محمود دولت آبادی: «قدم زدن با اسب» اثری تاثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است