اتحادیه اروپا: آماده کمک به روند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی هستیم