نتایج دو مجمع ۴.۵ ساعته بانک تجارت و برنامه های حال و آینده از زبان مدیرعامل