ظریف: اروپا تحت تاثیر اقدامات دیگر کشورها در همکاری با ایران قرار نگیرد