اشتانمایر: همکاری مخالفان میانه روی سوری با جبهه فتح الشام باید قطع شود