اسناد رشوه توتال در نفت ایران/ دریافت کننده رشوه از مدیران نفت بوده است