پسکوف: برای خروج راهزن‌ها از شرق حلب باید کاری کرد