موتلفه‌ای بودن شهیدان بهشتی و مطهری از مسلمات تاریخی است