دیدار کمیسیونر صنعت و کارآفرینی اتحادیه اروپا با وزیر امور خارجه