کودکانی که زود مدرسه می‌روند از نظر عاطفی دچار مشکل می‌شوند