توضیح دانشگاه علوم پزشکی درباره علت فوت جنین مادر پاوه‌ای