شورای تامین تهران تشکیل جلسه داد/ الزام شهرداری برای ارایه طرح اجرایی تخریب طبقه هفتم علاالدین