اتحادیه اروپا تحت تاثیر اقدامات دیگران در همکاری با ایران قرار نگیرد