اعلام آمادگی مشروط شاخه انشعابی طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان