پسکوف: کشورهای دیگر به تلاش های روسیه در حلب بپیوندند