صالحی: بخش عمده بازطراحی راکتور اراک تمام شده است/ طراحی مفهومی را در اختیار چینی ها و آمریکایی ها گذاشته ایم