طرح آماک در صورت تعیین پیمانکار یک ماه زمان می برد