فرش قرمز اوباما برای نخست وزیر ایتالیا؛ تاکید بر اهمیت روابط دوجانبه