رویترز: عملیات موصل یک «ریسک تمام عیار» برای آمریکا و اوباماست