همسر بشار اسد: تمامی پیشنهادها برای ترک سوریه را رد کردم