اطلاعیه مترو درباره تصادف مرگبار یکی از کارکنان مترو