هم زمان با تثبیت رشد اقتصادی، بازار سرمایه در شش ماه دوم سال جاری با رشد ملایمی همراه می شود