مذاکره کنندگان بازار ایران را به عنوان سرمایه نگاه نمی‌کنند