تا الان حکمی از ظریف برایم درباره سفیر شدن ابلاغ نشده