طرح ساخت تلفن همراه ایمن برای مسئولین را به هیئت دولت فرستاده‌ایم