ناوگروه نیروی دریایی روسیه در بندر انزلی پهلو گرفت