ورود نیروهای عراقی به الحمدانیه در شرق موصل همزمان با پیشروی در محور جنوب