اشتاینمایر: اپوزیسیون میانه‌روی سوریه همکاری با فتح‌الشام را متوقف کند