سوئیفت باز است اما پولی در آن مبادله نمی‌شود / ساختار تجارت کشور به‌ هم‌ ریخته است