منابع عراقی: داعش در حال حفر تونلی بزرگ در داخل شهر موصل است